De nije digi-single Lând fan taal fan Jan de Vries

 

Dut nummer hew ik skreven naar anlaiding fan ’t optreden op 6 april 2018 in ’t taalpaviljoen MEM ten tide fan de openingsweek fan Lân fan taal, die’t deur ’t Bildt fersorgd worde.

Lân fan taal is ’n prachtig inisjatyf, dat in ’t kultuurjaar 2018 op ’n ludike wize de andacht festigt op ’t Frys en alle ândere taalskakerings, die’t ôns MEM ônder de rokken het.

Ons wereld bestaat bij de grasy fan diversiteit en soks geldt ok foor taal, dink ik.

Minderhydstalen en streektalen hewwe ’n ferbinende funksy en bringe kleur in ’n samenleving en dat gegeven inspireerde mij tot ’t skriven fan dut nummer.


Jan de Vries
sang | gitaar | produksy
Harry Zwerver Producties
mix en mastering


Lând fan Taal WAV
Lând fan Taal MP3
Lând fan Taal TEKST