Jan op JJ Cale facebook USA

Ôflopen frijdeg overkwam my wel iets heel bysonders.

Ik kreeg Willem de Vries van Omrop Fryslân an ’e lyn met ’e metdeling dat hij een mail kregen had fan de manager fan JJ Cale (Mike Kappus fan Rosebudus agency)
De Erven fan JJ Cale hadden ’t filmpy fan mij bij Omrop Fryslân fonnen.

Jan_de_Vries_sanger_fersyskriver
’t Eerste dat ik docht fansels waar: ’Bliksem, ’n clame an ’e broek omwille fan de rechten’, maar nì.
Se fyne ’t filmy dusdanig bysonder dat se nou frage at se een nummer út dusse opname op de offisjele facebook-pagina fan JJ Cale plaatse mâge.

Nou jim sille begrype dat ik fansels seer fereerd bin.

Hieronder de link naar ’t bericht bij Omrop Fryslân met onderan o.a. ’n gelúdsfragmin wêrin Mike Kappus e.e.a. toelicht

Fysk

Nederlands