Mooi stukje op Blog van Wim Bloemendaal

Geplaatst door op 29 dec, 2013 in Nijs, Pers | Reacties uitgeschakeld voor Mooi stukje op Blog van Wim Bloemendaal

Voetenwarmers 2

Tien tegen één dat Feetwarmers tradjazz spelen, al is maar het een swingend arrangement van een mars van Sousa. Maar hoe zit het dan met die ene band die geen dixieland speelt? Die band komt uit Het Bildt, u weet wel dat stuk Friesland dat lang geleden Middelzee was en waar de drie Parochies liggen, ooit geleerd op school: Vrouwenparochie, St. Annaparochie en St. Jacobiparochie. Drooggelegd door Hollanders, vandaar dat er een andere taal wordt gesproken: geen Fries maar Bildts. Uit die kontreienkomen de van het tradjazzpatroon afwijkende Feetwarmers met teksten in de moedertaal, zoals in dit “Orten”. Van Jan de Vries, Bildtse Feetwarmer, verscheen de fraaie solo-CD “Sieleroersels”* en zonder dat ik ook maar een stukje tekst gehoord had, wist ik dat dit geen snert was, dit was muzikaal van grote klasse! Intiem gearrangeerd, geen overdaad aan instrumenten. De mooie liedjes zijn zelf geschreven en voor de niet-Friezen onder de lezers van dit blog verstaanbaar, want het Bildts ligt dichter tegen het Nederlands aan dan tegen het Fries. Lees dit stukje uit “Swarte Anne”: “Je hè fan die minsen, der wort over praat. Ferhalen groeie, die gaan over straat. Soa ok in myn dorp, der weunde an ‘e rand ’n frou heel allenig met ‘e naam Sware A. As kines neskierig, strúnden wij om hur huus. ’t Hart in ‘e keel want ’t waar der niet pluus. ’t Huus achterôf onder klimop, in ‘e klauwen fan ’t ferfal, ’t waar niet meer as ’n hok”.

*te bestellen via info@jandevries.org

 

http://wimbloemendaal.blogspot.nl/2013/12/voetenwarmers-2.html

DE FERSYSKRIVERS YN HEECH. GEART BOS

Geplaatst door op 21 dec, 2013 in Pers | Reacties uitgeschakeld voor DE FERSYSKRIVERS YN HEECH. GEART BOS

It waar wie prachtich op snein 6 oktober en eins te moai om binnen te sitten. We ha dan ek lang twifele oft we wol as net rjochting Heech gean soenen. Lykwols hat de nijsgjirrigens nei it programma fan de “Fersyskrivers” Jan de Vries en Hein Jaap Hilarides it wûn fan de sinne en sa sieten wy healwei fjouweren yn it Heechhûs. En it waard in pracht middei! En dus gjin sprút spyt, geweldich sa dizze beide mannen harren leafde foar it Bilt en syn taal útdrage. Fansels wienen wy earder al yn de kunde kaam mei de muzyk fan de beide hearen mar as je “der by binne” komt it dochs hiel oars oer, je belibje it mei, as Jan sjongt oer syn dochterke of syn grutte leafde fiele jo de emoasje dy’t fan it poadium ôf meistjoerd wurdt de seal yn. En as Hein Jaap in fers of ferhaal foarlêst fan b.g. Waling Dijkstra dan rûke jo it waad en fiele jo hoe dreech it is om de swiere klaai fan it Bilt de baas te wurden. Ek de ôfwikseling fan fleurige lietsjes en ferhalen of gedichten, mei serieuze, somstiden hast mankelike, lûden soarge foar in yndachtich gehoar fan it publyk. Tel dêrby op de earlike, betiden hast, wat sangerige taal fan beide Bilkers en dizze formule hat grutte potinsje om in sukses te wurden. It wie ien fan de earste kearen dat beide mannen op dizze wize gearwurken mar ik bin fan betinken dat se der moai mei troch gean moatte. Hja bringe op in noflike ûntspannen wize in tige tagonklik programma dat in breed publyk fertsjinnet. Wy as taskôgers en harkers op dizze sneintemiddei ha yn Heech in tige noflik en ynspirearjend programma meimakke. Fan de gesichten fan de oare besikers wie ôf te lêzen dat ek sy dit sa belibbe ha.
Geart Bos

Fersyskrivers in ’t Friesdagblad

Geplaatst door op 27 sep, 2013 in Pers | Reacties uitgeschakeld voor Fersyskrivers in ’t Friesdagblad

Recensie Fersyskrivers Fries Dagblad

Geplaatst door op 20 sep, 2013 in Nijs, Pers | Reacties uitgeschakeld voor Recensie Fersyskrivers Fries Dagblad

Jaaaa een recensie in de Bildtse Post!

Geplaatst door op 9 mei, 2013 in Nijs, Pers | Reacties uitgeschakeld voor Jaaaa een recensie in de Bildtse Post!

RecensieBP-intro

Recensie in de New Folk Sounds

Geplaatst door op 8 mei, 2013 in Nijs, Pers | Reacties uitgeschakeld voor Recensie in de New Folk Sounds

NFS

En al weer een geweldige recensie in Ensafh

Geplaatst door op 13 apr, 2013 in Nijs, Pers | Reacties uitgeschakeld voor En al weer een geweldige recensie in Ensafh

Klik op het plaatje voor de volledige recensie.

(Voor wie geen Fries kan lezen, er is ook een Nederlandse vertaling: klik hier)

Ensafh

 

Prachtige recensie op de muzieksite folkforum.nl

Geplaatst door op 9 apr, 2013 in Nijs, Pers | Reacties uitgeschakeld voor Prachtige recensie op de muzieksite folkforum.nl

 

folkforum_recensie

Mooie recensie in de LC

Geplaatst door op 29 mrt, 2013 in Nijs, Pers | Reacties uitgeschakeld voor Mooie recensie in de LC

Recensie_LC-20130329